Türk sosyologların sosyolojiye katkıları nedir? | Nedir

Türk sosyologların sosyolojiye katkıları nedir?

sosyologlarin_sosyolojiye_katkileri

Türk sosyologların sosyolojiye katkıları nedir?

Ziya Gökalp, Türk düşünce tarihinde yeni bir sayfa başlatmıştır İçtimai pozitivizme dayanarak, Türkiye’de yeni bir ideoloji yaratmada başarılı olmuştur Osmanlı İmparatorluğunun sonunu gören Gökalp, sosyolojiye dayanarak, Türkiye’de milliyet akımını sistematik bir şekilde izah etmiş, Türkçülüğün Esaslarını kurmuştur.

Gökalp’ın öğrencilik hayatında üç tesir altında kaldığı söylenebilir:Bunlardan biri klasik mektep tahsili; Ona garbın müsbet ilimlerini öğretiyor Diğeri, o devirde okuduğu Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi şahsiyetler, Ona vatanseverliği telkin ediyor; diğeri de Ona şark filozoflarını tanıtan amcası Hacı Hasib Efendidir Mektep Onu sistematik, metotlu ve garp kültürüne vukufu olan bir aydın haline getirmiş Fakat, bu kültür Onun ruhunu garp ülkelerinde gezdirmemiş Namık Kemal Onun ruhunu tesir ederek, vatanperver ve milliyetperver yapmıştır Şark eserleri de Ona zengin bir ufuk açarak, Onu alim ve filozof yapmış, O da üç kültür kaynağını kullanarak, şark felsefeli, vatanperver bir kişi olmuştur

Prens sabahattin Sosyoloji alanında çalışma yapan ilk Türk aydınlarından birisidir. Adem-i Merkeziyetçilik adını verdiği siyasi düşünceyi savunan Prens Sabahattin, II. Meşrutiyet’in ilanından sonra imparatorluğu yöneten İttihat ve Terakki’ye yönelen muhalefetin düşünsel önderidir Görüşleri, günümüz Türkiye’sindeki merkez sağ partilerin temel ideolojisi kabul edilir. Türk siyasi tarihinin ilk muhalefet partisi olan Osmanlı Ahrar Fırkası’nın kurucusudur.
Osmanlı padişahlarından Sultan Abdülmecit’in torunu, V. Murat, II. Abdülhamit, V. Mehmet, ve VI. Mehmed’in yeğenidir.

sosyologlarin_sosyolojiye_katkileri

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


**

Ödev Ödev