Türk Edebiyatında İlkler Nedir?

Türk Edebiyatında İlkler Nedir?

Alfabe: Göktürk Alfabesi Yazar: Yollug Tigin Şair: Aprın Çur Tigin
Türk adının geçtiği metin: Orhun Abideleri
En uzun Türk destanı: Kırgızların Manas Destanı
Siyasetname: Kutadgu Bilig
Mesnevi türünde yazılmış eser: Kutadgu Bilig
Sözlük: Kaşgarlı Mahmut’un “Divanü Lügati’t-Türk” adlı eseri
Divan sahibi sanatçı: Yunus Emre

Divan şairi: Hoca Dehhani
Çocuklar üzerine yazılmış eserler: Nabi’nin “Hayriye” ve Sümbülzade Vehbi’nin “Lütfiye” adlı eserleri
Sebk-i Hindi tarzının temsilcisi: Naili
Tezkire: Ali Şir Nevai’nin “Mecalis’ün Nefais” adlı eseri
Bibliyografya: Katip Çelebi’nin “Keşfü’z-Zünun” adlı eseri
Hamse sahibi şair: Ali Şir Nevai
Süslü nesrin temsilcisi: Sinan Paşa
Matbaada basılan kitap: Vâni Efendi’nin Vankulu Lügati
Resmî gazete: 1831’de çıkarılmaya başlanan Tak­vim-i Vekayi
Yarı resmî gazete: Ceride-i Havadis
Özel gazete: 1860’da çıkarılmaya başlayan Ter­cüman-ı Ahval
⦁ Noktalama işaretlerini kullanan sanatçı: İbra­him Şinasi
♦Çeviri roman: Yusuf Kamil Paşa’nın, Faransız ya­zar Fenelon’dan çevirdiği “Telemak” adlı eser
⦁ Öykü denemesi: Emin Nihat’ın “Müsameratna-me” adlı eseri.
⦁ Yerli roman: Şemsettin Sami’nin “Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat” adlı eseri
⦁ Fabl çevirisi yapan sanatçı: Şinasi
⦁ Makale: Şinasi’nin “Tercüman-ı Ahval Mukaddi­mesi” adlı yazısı
⦁ Tiyatro: Şinasi’nin “Şair Evlenmesi” adlı eseri
⦁ Atasözleri kitabı: Şinasi’nin “Durub-ı Emsal-i Os­maniye” adlı eseri
⦁ Edebî roman: Namık Kemal’in “İntibah” adlı eseri
⦁ Tarihî roman: Namık Kemal’in “Cezmi” adlı eseri
⦁ Mizah dergisi: Teodor Kasap ve Namık Kemal’in birlikte çıkardığı “Diyojen” adlı dergi
⦁ Sahnelenen tiyatro eseri: Namık Kemal’in “Vatan yahut Silistre” adlı eseri
⦁ Batılı anlamda eleştiri: “Namık Kemal’in “Tahrib-i Harabat” adlı eseri
⦁ Kadın romancı: Fatma Aliye
⦁ Antoloji: Ziya Paşa’nın “Harabat” adlı eseri
⦁ Edebî tartışma: Ziya Paşa ile Namık Kemal ara­sında olmuştur.
⦁ Müslüman kadın oyuncu: Afife Jale
⦁ Adaptasyon (uyarlama) oyun yazarı: Ahmet Ve­fik Paşa
⦁ Pastoral şiir: Abdülhak Hamit Tarhan’ın “Sahra” adlı şiiri
⦁ Kafiyesiz şiir: Abdülhak Hamit Tarhan’ın “Vali­dem” adlı şiiri
⦁ Edebî öykü: Ahmet Mithat Efendi’nin “Letaif-i Ri­vâyât” adlı eseri
⦁ Tarih ve coğrafya ansiklopedisi: Kamus’ul Alam
⦁ Köy şiiri: Muallim Naci’nin “Köylü Kızların Şarkısı” adlı şiiri
⦁ Psikolojik roman denemesi: Nabizade Nazım’ın “Zehra” adlı eseri
⦁ Köy romanı: Nabizade Nazım’ın “Karabibik” adlı eseri
⦁ Gerçekçi öykü: Samipaşazade Sezai’nin “Küçük Şeyler” adlı eseri
⦁ Realist roman: Recaizade Mahmut Ekrem’in “Ara­ba Sevdası” adlı eseri
⦁ Aruz ölçüsüyle yazılan tiyatro: Abdülhak Hamit
Tarhan’ın “Eşber” adlı eseri
⦁ Hece ölçüsüyle yazılan tiyatro: Abdülhak Hamit
Tarhan’ın “Nesteren” adlı eseri
⦁ Edebî topluluk: Serveti-i Fünun
⦁ Batılı anlamda roman: Halit Ziya Uşaklıgil’in “Mai ve Siyah” adlı eseri
⦁ Mensur şiir yazan şair: Halit Ziya Uşaklıgil
⦁ Psikolojik roman: Mehmet Rauf’un “Eylül” adlı eseri
⦁ Anjanbmanı (anlamın dizede bitmemesi ve di­ğer dizelerde devam etmesi) kullanan sanatçı:
Tevfik Fikret
⦁ Serbest müstezadı aruzla deneyen şair: Tevfik Fikret
⦁ Çocuklar için yazılmış şiir kitabı: Tevfik Fikret’in “Şermin” adlı eseri
⦁ Edebî bildiri ile yayın hayatına giren edebiyat topluluğu: Fecr-i Ati
⦁ Batılı anlamda edebiyat tarihçisi: Fuat Köprülü
⦁ Fıkra yazarı: Ahmet Rasim
⦁ Dilde sadeleşmeyi savunan yayın organı: Genç Kalemler dergisi
⦁ Sosyolog: Ziya Gökalp
⦁ Serbest vezni kullanan sanatçı: Nazım Hikmet
⦁ Yazıya geçirilen masallar: Billur Köşk Masalları
⦁ En uzun süreli edebiyat dergisi: 1933 yılında çıkmaya başlayan Varlık DergisiTürk Edebiyatında İlkler
⦁ İç monolog tarzı yazılmış roman: Adalet Ağaoğ­lu’nun “Bir Düğün Gecesi” adlı eseri
⦁ Post modern roman: Oğuz Atay’ın “Tutunama­yanlar” adlı eseri
⦁ Yerli çizgi roman: Türk Kahramanı Köroğlu (1953).
⦁ Çocuklar için çizgi roman: Kara Maske (1943).
⦁ Hikâyelerinde gerçek anlamda Anadolu’yu iş­leyen sanatçı: Refik Halit Karay
⦁ Çocuk romanı: Mahmut Yesari’nin “Bağrı Yanık Ömer” adlı eseri
⦁ Çocuk dergisi: Mümeyyiz (1869-1870)
⦁ Kabare tiyatrosu: Haldun Taner’in “Devekuşu Ka­bare Tiyatrosu” (1962)
⦁ Kadın opera sanatçısı: Semiha Berksoy

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir