Roman Türleri Nedir?

Roman Türleri Nedir?,Roman Türleri,Roman Türleri Hakkında Bilgi,Roman Türleri Maddeler Halinde,Konularına Göre Roman Türleri,Akımlarına Göre Roman Türleri

Roman Türleri
Romanlar, konularına, bağlı oldukları veya etkisinde kaldıkları edebî akımlara göre türlere ayrılır.
a. Konularına göre roman türleri şunlardır:
Konularına göre sosyal, tarihî, psikolojik, otobiyo­grafik, nehir roman ve macera romanı vardır.

⦁ Sosyal roman: Sosyal romanlar, ekonomik buna­lımlar, sınıflar arası çatışmalar, rejim değişiklikleri, esaret, köylerden kentlere göç gibi toplumsal ko­nuları ve sorunları işleyen romanlardır. Sosyal ro­man türünün ilk örneğini Victor Hugo, “Sefiller” ad­lı romanı ile vermiştir.
Türk edebiyatında Namık Kemal’in “İntibah”, Ah­met Mithat Efendi’nin “Felatun Beyle Rakım Efen­di”, Samipaşazade Sezai’nin “Sergüzeşt”, Reca-izâde Mahmut Ekrem’in “Araba Sevdası”, Reşat Nuri Güntekin’in “Yaprak Dökümü” isimli romanla­rı sosyal içerikli romanlardır.
⦁ Tarihî roman: Konularını tarihteki olaylardan, ta­rihî kişilerin yaşamlarından alan romanlardır. Tarihî romanlarda yazar, tarihî gerçeklerlerle kendi hayal gücünü birleştirir. Böylece tarih, okuyucu için ilgi çekici bir hâle gelir.
Tarihî roman türünün ilk büyük yazarı VValter Scott’tır. Namık Kemal’in yazdığı Cezmi, edebiyatı-mızdaki ilk tarihî romandır.
⦁ Macera (serüven) romanı: Günlük hayatta pek sık rastlanmayan olayları ele alan romanlardır. Da-niel Defoe’nun Robinson Crusoe’su bu türün ör­neklerindendir. Ahmet Mithat Efendinin, “Hasan Mellâh” ve “Dünyaya İkinci Geliş” adlı romanları macera romanının bizdeki ilk örnekleri sayılır.
⦁ Psikolojik roman: Görünen olaylardan çok, olayla­rın insandaki etkisinin ve yansımalarının konu edildi­ği, ruhun derinliklerine inilerek bilinç altındaki gizem­li isteklerin açığa vurulduğu romanlardır. Madame De La Fayette, La Princesse De Cleves adlı romanıy­la psikolojik romanın ilk örneğini vermiştir.
Geothe, Dostoyevski, Franz Kafka, Andre Gide, Al-bert Camus, psikolojik roman türünde roman yaz­mış sanatçılardandır. Türk edebiyatında “Eylül” ad­lı romanıyla ilk psikolojik romanı Mehmet Rauf yaz­mıştır. Ayrıca Peyami Safa, “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu” ve “Bir Tereddüdün Romanı” ile bu türde roman yazmıştır.
⦁ Otobiyografik roman: Yazarın kendi yaşam hikâyesini anlattığı romanlardır. Dünya edebiyatın­da Alphonse Daudet’nin “Küçük Şeyler”i; Türk edebiyatında Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun “Anamın Kitabı” ve Peyami Safa’nın “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu” otobiyografik nitelik gösteren ro­manlardır.
⦁ Nehir roman: Bir kişi veya toplum yaşamındaki gelişmeleri ya da tarihî bir olayı aynı kahramanla­rın etrafında birbirinin devamı olarak (anlatan ro­manlardır.
Tarık Buğra’nın, “Küçük Ağa”, “Küçük Ağa Anka­ra’da”, “Firavun İmanı” adlı romanları nehir roma­nın örneklerindendir. Burada Kurtuluş Savaşı yılla­rında ve savaş sonrasında Ankara’da geçen olay­lar kronolojik sırayla anlatılmıştır.
b. Akımlara göre roman türleri şunlardır:
Akımlarına göre klasik, romantik, realist ve natüralist romanlardan söz edilebilir.
⦁ Klasik roman: Akıl, sağduyu ve biçim kusursuzlu­ğu üzerine kurulu olan romandır. Madame De La Fayette’in “La Princesse De Cleves” adlı romanı, klasik romanın önemli bir örneğidir.
⦁ Romantik roman: Coşkulara, duygu ve hayallere ağırlık veren romanlardır. Namık Kemal’in “İnti­bah”! romantik bir eserdir.
⦁ Realist roman: Yazarın kendini gizleyerek göz­lemleriyle oluşturduğu gerçekçi romanlardır. Tols­toy’un “Savaş ve Barış”ı, Halit Ziya Uşaklıgil’in “Aşk-ı Memnu”su realist romanlardandır.
⦁ Natüralist roman: İnsanı ve toplumu bir bilim adamı gibi tatarfsız tutumla ele alan ve anlatan ro­manlardır. Emile Zola’nın Meyhane’si natüralist ro­manlardandır.

roman-turleri-nnedir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir