REKLAMIN PAZAR BÜYÜMESİ “YENİ İÇ VE DIŞ PAZAR YARATMASI VE PAZAR YAYGINLAŞTIRMASI” BAKIMINDAN TÜRK EKONOMİSİNİN GELİŞMESİNE ETKİSİ

REKLAMIN PAZAR BÜYÜMESİ “YENİ İÇ VE DIŞ PAZAR YARATMASI VE PAZAR YAYGINLAŞTIRMASI” BAKIMINDAN TÜRK EKONOMİSİNİN GELİŞMESİNE ETKİSİ

Beş Yıllık Kalkınma Planlarında Türk Ekonomisinin sanayileşme yoluyla kalkınması temel strateji olarak kabul edilmiştir. Beş plan döneminde de alınan önlemleri sanayi sektörünede yoğunlaştırılmıştır.

Sanayileşmenin hedef olarak seçilmesinin nedeni sanayinin hızlı bir ekonomik gelişmede sahip olduğun itici güç, üstünlük ve yarattığı ekonomik imkanlardır. Gerçektende sanayileşme teknolojik gelişmeye, üretim faktörlerinin daha etkin ve verimli kullanılmasına, doğal hammadde kaynaklarının ve tarımsal ürünlerin değerlendirilmesine, artan nüfüsa istihdam sağlanmasına, kültürel gelişmeye ve çağdaşlaşmaya imkan veren ve siyasal bakımdan dışa bağımlılığı azaltan siyasi gücün sembolü olan bir faktördür.

Şüphesiz, sanayileşme yoluyla kalkınma modelinde sanayi mallarına karşı yeterli iç ve dış talebin yaratılması en önemli sorun olatrak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü Türkiye sektörde üretim sorunları kısmen çözümlenmiş, üretilenin nasıl satılabileceğini tesbit etmek düzeyine gelmiş bir ülkedir. Gerçekten Türkiye’nin en önemli sorunlarından birinin, iç ve dış talep yetersizliğinin yarattığı sıkıntı olması bu durumu kanıtlamaktadır. Türkiye’de enflasyon içinde ekonomik durgunluktan çıkış ve sürekli ekonomik gelişme, sanayi mallarına yeterli iç ve dış talebin yaratılmasına bağlıdır. Talep yaratmanın etkin yoluda reklamdır. Çünkü rerklam Pazar büyümesi olarak ifade edilen pazar yaratma Pazar yaygınlaştırmasını sağlayan bir tekniktir.

Reklam, yeni bir ürün, yeni bir hizmet söz konusu edildiğinde o mal ve hizmetin henüz mevcut olmadığı bir pazar yaratabilir. Çünkü, yeni ürün ve hizmetin reklam vasıtasıyla tanıtılması yeni ihtiyaçlar yaratmak önceden mevcut olan ihtiyaçları karşılamayı imkan verecek yeni bir markayı tanıtmak suretiyle sanayi ve ticaret sektörlerinin , iş alanlarının genişlemesini ve daha büyük boyutlar kazanmasını sağlar. Kabul etmek gerekir ki, reklam olmadan yeni bir piyasa yaratmak mümkün değildir. Reklam en azından yeni bir piyasa yaratılmasına, yeni ürün ve hizmeti alıcıların bilgisine hızla sunulmasına imkan veren tek araçtır. Reklam ile elde edilen büyük pazarlar ülkelere önemli ölçüde ekonomik kalkınma hızı sağlar. Büyük pazarlar Türk ekonomisinin rekabet sınırlarını pazarlar dış pazarlara yayarak, teşebbüsleri sadece iç pazarda değil, dış pazardaki rakiplerinin de teknik imkan ve yöntemlerini tanımaya zorlayarak, ekonomik geilşmeye dinanizm kazandırır. .

Büyük pazardaki rekabet, Türk ekonomisinde üretim faktörlerinin en verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar. Böylece verimliliğe bağlı olarak artan karlar sonucunda yatırım ve istihdam imkanları artar. Ayrıca büyük pazar sayesinde gelişen teknolojilerden yararlanma imkanı doğması ve ihtisaslaşmayı mümkün kılarak teşebbüsleri boyutu büyütmesi ve bunula beraber artan üretimle maliyetler önemli ölçüde düşer.
Özetle, reklam mal ve hizmetler için yeni pazarlar yaratarak, mevcut pazarları genişleterek Pazar büyümesine imkan vereir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir