REKLAMIN FİYATLAR ÜZERİNE OLAN ETKİSİ DOLAYISIYLA TÜRKİYE’NİN EKONOMİK GELİŞMESİNDEKİ ROLÜ

REKLAMIN FİYATLAR ÜZERİNE OLAN ETKİSİ DOLAYISIYLA TÜRKİYE’NİN EKONOMİK GELİŞMESİNDEKİ ROLÜ

Fiyat, diğer şartlar aynı kalmak kaydı ile tüketici kararlarını etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Fiyat özellikle üç faktöre bağlıdır. Bunlar; talep, maliyet, rekabet unsurlarıdır. Reklam, fiyata bağlı olduğu bu dört faktörü etkileyerek Türkiye’nin Ekonomik gelişmesine yardımcı olur. Reklamın fiyatı etkileyen talep üzerindeki baskısının ilk etkisi toplam talep artışına yol açmasında görülür. Reklam malı satın alma isteğini uyandırarak talep yaratmakta, talepteki mutemel direnişi azaltmakta ve o mala bursa escort karşı talep esnekliğini artırarak, fiyat düşmelerinde reklam edilmeyen mala oranla talebin daha fazla artmasına yol açar. Reklam sayesinde fiyatta herhangi bir değişiklik yapılmadan aynı fiyat düzeyinde daha çok talep yaratabilir ve genişletebilir. Diğer yandan reklam, pazar gelişmesini, piyasaya yeni rakiplerin katılmasını kolaylaştırır, markaların gelişmesini ve yeni rakipler arasında rekabeti arttırır. Bu rekabet ortamı mal ve hizmetlerin fiyatların düşmesinde önemli bir rol oynar. Ancak bazı ekonomistler serbest rekabet düzeninde reklamın büyük firmalar tarafından yapıldığını, küçük ve piyasaya yeni girmek isteyen yeni firmaların büyük firmaların reklam gücü ile yarışamayacaklarını ve bu firmalar ağır reklam masraflarını karşılayamayacak piyasaya girmekten vazgeçiceklerini iddia ederler. Büyük firmalar büyük reklam kampanyaları ile piyasada tekel gücü oluşturarur, az üretimde bulunup daha yüksek fiyattan mal ve hizmet satarak aşırı kar elder. Şu halde reklamı serbest rekabet düzenini geliştiren ve güçleştiren bir faktör olarak görebiliriz. Serbest rekabet düzeninde reklam, mallara kişilik kazandırarak mal farklılaştırılmasına yardım eder; tüketicilerin bilinçlenerek tecih yapma olanaklarını kolaylaştırır. Reklamın bilinçlendirdiği tüketici karşısında üreticiler daha kaliteli, farklı mal ve hizmet üretmek zorunluluğunda kalırlar. Kalite ve farklılaştırma Türk ekonomisinde uzun vadeli gelişmesinde hayati bir önem taşır ve ekonomiye canlılık kazandırır. Çünkü rekabet üreticilerin daha kaliteli mal ve hizmet üretimi için yeni teknik imkanlar ve yöntemler aramasını gerekli kılar. Böylece kalite ve teknoloji yarışı Türk ekonomisinin gelişmesinde itici bir güç faktörü olur. Reklam yeni mamullerin yaratılmasına fırsat vererekte yine Türk ekonomisine katkıda bulunur. Ayrıca Türk ekonomisinin istikrar programının uygulanmasından bu yana iç talep yetersizliği ile karşı karşıya bulunduğu dikkate alındığında ,reklamın talep genişletici fonksiyonu piyasalarda dinanizm yaratma bakımından büyük önem taşıdığı anlaşılır. Örneğin, tüketici gaziantep escort isteklerini uyaran ve geliştiren bir reklama dayalı dağıtım sistemi Türkiye’nin geçmişte yeterli talep bulamayan mallarının hem talebinin hem de bu talebi karşılamak için üretimini ve üretimi gerçekleştirecek yeni işletmelerin kurulmasını teşvik etmiştir.

Reklamın diğer bir yönü maliyet fiyatını düşürmesidir. Çünkü, reklamın sağladığı büyük ve sürekli müşteri kitlesi kitlesel üretimi yaratmakta, böylece bir yandan büyük işletmerin doğmasına, istihdam imkanlarının gelişmesine, diğer yandan tüketici çıkarlarının korunmasına imkan vermektedir.

Büyük işletmeler uluslar arası piyasalarda sahip oldukları rekabet gücü ve kurumsal statüleri ile gelirlerini arttırmak suretiyle ekonomik gelişme için itici ve finansman kaynağı yaratıcı bir fonksiyon görmektedirler. Türkiye dünya piyasalarında rekabet gücünü arttırmak suretiyle dışa açılmak, ekonomik gelişmesinde süreklilik kazandırmak, yatırımlarını da sürekli vergi kaynaklarıyla karşılamak hedefinde ve zorunluluğunda olan bir ülkedir. Bu hedef yukarıda da açıklandığı üzere talep yaratacak ve talebe süreklilik kazandıracak etkin bir reklam faaliyetinin sağlayacağı ucuz ve kitlesel üretime bağlıdır.

Şüphesiz bazı durumlarda imalatçı, tüketiciye mal ve hizmetlerini sunarken maliyetlerde sağlanan tasarrufu yansıtmayabilir ve satış fiyatını indirmeyebilir. Böylece sağlanan yüksek kar imalatçıyı yeni yatırımlara teşvik ettiği gibi, işçilere daha yüksek ücret ödenmesine, devletin de gittikçe büyüyen vergi matrağı üzerinden daha çok vergi geliri sağlamasına imkan vermektedir.

Türkiye’nin ekonomik gelişmesini öncelikle yatırımlardaki artışa ve yeterli ve güvenilir finansman kaynakların sağlanmasına bağlı olduğu dikkate alındığında, reklamın bu durumda da kitlesel üretim, yüksek kar ve yüsek vergi gelirleri yaratan fonsiyonu ile ekonomik gelşmenin gerçekleşmesine etki eden önemli bir fonksiyon gördüğü anlaşılır.

Görülüyor ki, reklam, satışları uyarmak ve izmit escort arttırmak suretiyle fiyaların düşmesine imkan veren ve ekonomik gelişmeye yardımcı olan önemli bir faktördür.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir