Reklamın Ekonomik Büyüme ve Dış Ticarete Etkisi Nedir?

Reklamın Ekonomik Büyüme ve Dış Ticarete Etkisi

Gelişmenin önemli bir göstergesi de dış ticaret hacmi ve dış ticaretin oluþumudur. Gelişmiş bir ülkenin kişi başına düşen ithalat ve ihracat değeri gelişmekte olan ülkeye göre çok yüksektir.

Bu ülkelerin ithalatı ham maddelerden, ihracatı ise cok çeşitli sanayi mallarından meydana gelmektedir. Türkiye de kişi başına düşen ithalat ve ihracat değeri nisbi olarak çok düşük olduğu gibi ithalatı sanayi mallarından ihracatı ise tarımsal ve tıarıma dayalı sanayi ürünlerinden oluşmaktadır.

Türkiye dışa açılmak için daha çok mal ve hizmet satmak zorundadır. Yani Türkiye ekonomik büyümeyi gerçekleştirebilmek için üretim kapasitesini devamlı geliştirmelidir. Bunun içinde talebin arttırılması gerekmektedir. Bunun arttırılması için iç ve dış piyasalarda tanıtım ve reklam zorunlu olmaktadır.Talep noksanlığı Türkiye’nin en önemli sorunlarından biridir.

Gelişmiş ülkelerde de ekonomik büyümede karşılaşılan ana problemlerden biri talep nok sanlığıdır.Bu ülkelerde talep noksanlığının olmasının nedeni toplumların artık doyum noktasına ulaşmasıdır.Bu durumda reklam devreye girerek üretilen mal veya hizmetlere çeşni katmak ve bunu bireylere duyurmaktır.

Gelişmekte olan ülkelerde ise, ekonomik büyümede karşılaşılan ana problem talep yaratmaktan çok mevcut talebi karşılamak yeni üretim ve finansman konusundadır. Ancak bu tür ülkelerde de belirli bir talep yaratmak gerekebilir. Üretim ve finansman sorununu halleden bazı sektörler bu kez talep yaratmak sorunu ile karşı karşıya kalabilirler. Bu talep yaratma olayı çoğu kez markaya yönelik olur. Örneğin, günümüz Türkiye‘sinde otomatik çamaşır makinalarına karşı bir talep mevcuttur. Bu malı yapan firmalarının reklam kampanyalarında daha ziyade bu marka imajı yaratılmaya çalışılmakta diğer bir değişle otomatik çamaşır makinasının değil, (x) marka otomatik çamaşır makinasının özellikleri, diğer markalardan farkları vurgulanmaktadır.

Gelişmekte olan ülkeler finansman sorunlarını aşabilmek ve talep noksanlığını giderebilmek için dış ticarette pay sahibi olmak zorundadır.Eğer dış ticarete gereken gelişme gösterilemezse ekonomi dışa bağımlı olur. Buda ekonomik gelişmeyi tamamen durdurabilir. Örneğin, ithal girdi kullanan ülkelerin gelişebilmesi için ihracatının ithalattan büyük olması gerekir. İhracatın artması içinde mallarının uluslararası düzeyde rekabet edebilmesi gerekmektedir Bu noktada reklama büyük görev düşüyor.

Bir ekonomide ekonominin etkili bir biçimde işleyebilmesi için reklam yoluyla gerekli bilgilerin kitlelere iletilmesi zorunludur. Ancak bu şekilde ekonomide dinanizim sağlanarak ekonomide büyüme ve gelişme olur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir