Peygamberlerin Nitelikleri Nedir?

Peygamberlerin Nitelikleri Nedir?

Yüce Allah’ın seçtiği elçiler; dürüst, gü-venilir, sorumlu ve adaletli tutumlarıyla örnek insanlardır. Onlar; cesur, sabırlı, hoşgörülü ve merhametlidirler. Bu ve benzeri özellikleriyle peygamberler gerek kendi zamanlarında gerekse sonraki dönemlerde insanlara örnek olmuşlardır.
Peygamberlerin en önemli özelliklerinden biri doğru ve dürüst olmalarıdır. Allah, Meryem suresinin 41. ayetinde onların doğruluklarını şöyle dile getirmiştir: “Kitapta (Kur’an’da) İbrahim’i de an. Şüphesiz ki o, özü sözü doğru bir peygamberdi.” Peygamberler kesinlikle yalan söylemezler. Allah’ın bildirdiği buyrukları insanlara olduğu gibi aktarırlar ve bu doğrultuda davranış sergilerler. Onlar her ortamda hakkı söylemiş, haksızlığa asla göz yummamış ve boyun eğmemişlerdir.

Şuarâ suresinin Z1-4-. ayeti olan “(Önce) en yakın akrabalarını uyar!” emri indiği zaman, Allak Resulü Safa TepesPne çıktı ve Mekkelilere şöyle seslendi: efBu tepenin ardında size saldırmak üzere olan bir süvari birliğinin olduğunu söylesem bana inanır mıydınız?” Onlar da “Evet, senden kep doğruluk gördük”’ diyerek cevap verdiler. Böylece onun doğru sözlülüğünü onaylamışlardı. Bunun üzerine Allak Resulüj “Ben Allah’ın görevlendirdiği bir peygamberim. Sizi Allah’a ortak koşmamaya davet ediyorum” diye seslendi.
Bukart, Tefsir; 2.

Bütün peygamberler güvenilir ve dürüst insanlardır. Onlar, sözleri ve davranışlarıyla bunu ortaya koymuşlardır. Peygamberlerin, içinde yaşadıkları toplumda güvenilir olarak tanınmaları, Allah’tan getirdikleri mesajların ka-bul edilmesini de kolaylaştırmıştır. Bir ayette şöyle buyrulur: “Size Rabb’imin mesajlarını duyuruyorum ve ben sizin için güvenilir bir öğüt vericiyim.”1
Peygamberlik hem Allah’a hem de insanlığa karşı büyük sorumluluk gerektiren bir görevdir. Bu sorumluluğu yerine getirebilmek için akıllı ve zeki olmak gerekir. Allah’ın seçtiği her peygamber, bu sorumluluğu taşıyacak akıl ve zekâya sahiptir.

Kur’an-ı Kerim’de peygamberlerin doğruyu anlama ve kavrama yeteneğine sahip ol-dukları şöyle bildirilmiştir: “(Hepsi de) güçlü bir iradeye ve keskin bir kavrayış yeteneğine sahip olan İbrahim, İshak ve Yakup’u hatırla!”1
Peygamberler, her türlü kötü davranışlardan korunmuş ve kaçınmışlardır. Eğer böyle ol-masalardı insanların onları dinlemesi, güvenilir bulması ve onlara inanması mümkün olmazdı.
Peygamberler, Yüce Allah’tan aldıkları mesajları insanlara olduğu gibi bildirmişlerdir. Pey-gamberlerin, Allah’ın mesajlarını insanlara ulaştırmasına “tebliğ” denir. Tebliğ, tüm peygam-berlerin en temel görevlerinden biridir. Peygamberler tebliğ görevini yaparken korku veya başka nedenlerle Allah’ın buyruklarını gizlememişlerdir. Kur’an-ı Kerim’de bu gerçeğe şöyle değinilmiştir: “O peygamberler ki Allah’ın gönderdiği emirleri duyururlar, Allah’tan korkarlar ve ondan başka kimseden korkmazlar…”2
Allah’ın elçileri, ilahî mesajları insanlara ulaştırırken baskı ve zorlamada bulunmamışlardır. İnsanları, güzel söz ve nasihatlerle ikna etmeye çalışmışlardır.
Allah, gönderdiği elçilerin peygamberliklerini ispat etmek amacıyla onları mucizelerle desteklemiştir. Örneğin Hz. Peygambere insanların benzerini getiremediği Kur’an-ı Kerim gibi bir kitap göndermiştir. Ayrıca Hz. Musa ve ona inananlar için Kızıldeniz’de onların ge-çebileceği bir yol açmış, Nemrut tarafından ateşe atılan Hz. İbrahim’i ateşte yakmamıştır.
Mucizeler, peygamberlerin kendi başlarına asla gerçekleştiremeyecekleri ancak Allah’ın izniyle gerçekleşen, insanı âciz ve hayrette bırakan olaylardır.
Peygamberler; dürüstlüğün, iyiliğin, ahlaki yaşamın, hak ve adaletin her zaman yanında olmuşlardır. Bütün resuller, Allah’tan aldıkları mesajları öncelikle kendi hayatlarında uygu-lamış, sonra insanlara tebliğ etmişlerdir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir