İbrahim Abdülkadir Meriçboyu Kimdir,Edebi Kişiliği,Eserleri

İbrahim Abdülkadir Meriçboyu Kimdir,Edebi Kişiliği, Eserleri

A. Kadir (1917-1985)
Asıl adı İbrahim Abdülkadir Meriçboyu’dur. İstanbul’da doğdu. Kuleli As­keri Lisesini bitirdi. Ankara Harp Oku­lu son sınıfındayken, Nazım Hik­metin propagandasını yaptığı gerek­çesiyle yargılandı, okuldan atıldı. İs­tanbul Hukuk Fakültesine girdi. Tan gazetesinde düzeltmen olarak çalıştı. Arkadaşlarıyla rüyüş dergisini çıkardı. Şiirleri nedeniyle sürgün edil
Edebi Kişiliği
1940 kuşağının önde gelen toplumcu gerçekçi şairle­rindendir. İlk şiirleri Ali Karasu imzasıyla yayınlandı. Başlangıçta Faruk Nafiz Çamlıbel ile Necip Fazıl etki­sinde şiirler yazdı, Nazım Hikmet’in şiirleri ile karşıla­şınca şiir ve dünya görüşünde önemli değişikler oldu. Ses ve Yeni Edebiyat dergilerinde yayımlanan şiirlerin­de bu etki açıkça görülür. Bireysel dramı toplumsal so­runların birlikteliği içinde ele aldığı şiirlerinde Nazım Hikmet’in etkisi belirgindir.
Yurt sevgisini dile getiren ilk kitabı “Tebliğ”de bir yandan savaşa karşı çıkarken bir yandan da yoksul Türk insanı­nı gerçekçi bir bakışla yansıttı. Bireysel dramı toplumsal sorunların birlikteliği’ içinde ele aldı. İkinci kitabı “Hoş Geldin Halil İbrahim”, dönemin şiirsel eğilimlerinin dışın­da kalan şairin çizgisini değiştirmediğini gösterdi.
Olgunluk dönemi şiirlerinde konuşma diline yakın bir dil kullandı. Türkülerden, halk şiirinden ve motiflerin­den yararlandı. Savaş, yoksulluk, sürgünlük, hapislik acılarını yaşayan insanın duygularını, iyiye, doğruya, eşitliğe olan özlemini yalınlık, gerçeklik ve lirizmle yan­sıttı. Çarpıcı bitişler, yinelemeler, iç uyaklar ve ses uyumları şiirnin öne çıkan özellikleri oldu.
1940’h yılların toplumsal gerçekçi şiirinin ortak temala­rı ve biçimleriyle, Orhan Veli kuşağının bazı söyleyiş özelliklerini kaynaştırarak sentezci bir şiire ulaştı.
Çeviri ve eski şiirleri sadeleştirme çalışmalarını sürdü­ren sanatçı “Bugünün Diliyle Hayyam”, “Bugünün Diliyle Tevfik Fikret” adlı kitaplarını yayımladı. Avrupa ve Üçüncü Dünya Ülkeleri şairlerinden tek başına ya da ortaklaşa yaptığı pek çok çeviriyi “Dünya Halk ve De­mokrasi Şiirleri” adı altında bir araya getirdi. Ayrıca Brecht’ten yaptığı şiir çevirileriyle Paul Eluard’dan Asım Bezirci ile birlikte çevirdiği “Seçme Şiirler” büyük ilgi gördü. Abdülbaki Gölpınarlı ile Farsça aslından düzya­zı olarak çevirdikleri Mevlana’nın şiirlerini serbest naz­ma dökerek “Mevlâna” adıyla bir kitapta topladı.
Eserleri:
Şiir: Tebliğ, Hoş Geldin Halil İbrahim, Dört Pencere, Mutlu Olmak Varken, Bütün Şiirleri
Çeviri: Bugünün Diliyle Mevlâna, İlyada, Odysseia, Bugünün Diliyle Tevfik Fikret, Seçme Şiirler, Dünya Halk ve Demokrasi Şiirleri, Portekiz Sömürgeleri Şiiri, Vietnam Şiiri, Filistin Şiiri
Anı: Harp Okulu Olayı ve Nazım Hikmet

İbrahim Abdülkadir Meriçboyu Kimdir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir